תנאי שימוש באתר

מבוא

ברוכים הבאים ל –  www.italiantlv.co.il (להלן: "האתר") אתר זה הינו מופעל ונמצאה בבעלות טופ טראסט בע"מ (להלן: "החברה"). לעניין תנאי שימוש אלה, המונח "האתר" מתייחס ל- www.italiantlv.co.il לרבות כל תוכן, פונקציונליות ושירותים המוצעים באמצעותו.

יש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע שימוש באתר. תנאי השימוש מסדירים את הגישה והשימוש באתר. בעצם ביקורך באתר תחשב כי קראת והסכמת לכל תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות של החברה, אשר מהוות יחד ובאופן בלתי נפרד את ההסכמות בין המבקר באתר לבין החברה ומחליף כל הסכמה קודמת בין בכתב ובין בעל פה בין המבקר לבין החברה בכל הנוגע לאתר.

אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר זה.

החברה שומרת על זכותה לבצע שימוש בתנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש המבוצע על ידך באתר לאחר השינוי כאמור, יהווה הסכמה מלאה לשינוי התנאים, ככל שיעשו. בהתאם לאמור לעיל, החברה ממליצה לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים בתנאי השימוש.

למרות האמור לעיל, כל שינוי בתנאי מדיניות הפרטיות, תפורסם 14 ימים בטרם הטמעת השינוי בפועל.

קניין ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני  וכל זכות קניין אחרת בכל המידע ותוכן המוצג באתר, לרבות מידע, נתונים, פונקציות וכל החומרים אשר מהווים חלק כלשהו מאתר זה לרבות אך לא רק ספרות, סרטוני וידאו, מוזיקה, ציורים, איורים, יצירות אומנות, תמונות, לוגו, תוכנה, עיצוב פונקציות, קודים וגרפיקה הינם בבעלותה של החברה ו/או על ידי צד שלישי לחברה הסכם מתן רישיון עימו והינם  מוגנים תחת זכויות יוצרים וחוק סימני מסחר.

התכנים באתר

אתר זה משמש לצפייה בתכנים ובמידע מסוים. בשימושך באתר אתה מודע, מבין ונותן את הסכמתך המפורשת כי תוכן ומידע זה  ניתן למטרות מידע כללי בלבד, ואינו נועד להוות ייעוץ או חוות דעת מכל סוג. שימושך באתר זה והסתמכותך או אי הסתמכותך על כל מידע או תוכן הכלולים או המוצעים באתר זה נעשית על אחריותך הבלעדית.

החברה אינה אחראית ו/או מתחייבת כי התכנים והמידע המוצגים באתר זה הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מלאים ו/או מסייעים ו/או אמינים ו/או ללא הטעייה ו/או מתאימים לצרכיך ו/או עונים על דרישותיך.

החברה אף אינה מספקת כל אחריות או ערבות בדבר התוצאות המתקבלות ו/או העשויות להתקבל מן השימוש באתר זה.

 

הרשאת השימוש

אתה מסכים לעשות שימוש באתר הזה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לרגולציה ולכל דין.

החברה מעניקה לך רישיון שימוש  מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר המועברים on-line, באמצעות מחשב אחד שבבעלותך או בשליטתך הבלעדית, לשימושך האישי ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהיא , וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.

חל איסור: (א) להשתמש באתר זה או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מאתר זה באמצעות הדפסתם או בפרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של אתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה על בסיס בלתי מסחרי, באמצעות מחשב אחד שבבעלותך או בשליטתך; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מאתר זה או תוכנו (ד) גישה (או ניסיון גישה) לכל התוכן באתר זה בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, אמצעים טכנולוגיים עקיפים המועסקים על מנת להשיג שליטה  על הגישה, או בזכויות, באתר זה או כל תוכן בו; (ה) הידור לאחור, הנדוס לאחור, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר זה לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז בגודלו על אתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר זה או בכל דרך לא בלתי חוקית; (י) חל איסור להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, "סוסים טרויאניים" ותוכנות  rootkitאו כל תוכנת מחשב זדונית אחרת; (יא) קישור לאתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

זמינות

החברה שומרת על זכותה לבצע ו/או לערוך שינויים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מבטיחה זמינות רציפה של האתר ו/או כל תוכן או מידע המצוי בו. אתר זה עשוי להיות נגיש ממדינות שונות ברחבי העולם ויכלול לעיתים תוכן או מידע או אזכור של מוצרים או שירותים שאינם ניתנים לרכישה בישראל.

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לדעת כיצד אנו אוספים, מנהלים, מאבדים, מאבטחים ומאחסנים את המידע הפרטי שלך, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומשולב כאן על דרך הפניה. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות טרם השימוש באתר. בעת גישה ו/או שימוש באתר זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות והנך מביע את הסכמתך  והתחייבויותיך לפעול בהתאם לתנאיה.

אחריות

האתר הזה וכל התכנים או מידע הזמינים בו מופיעים בדיוק כפי שהם ובהתאם לזמינותם, ללא כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, האחריות המשתמעת בעניין סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה של זכויות צד שלישי.

על פי הקבוע בכל דין לחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לאתר ולתכנים בו, לרבות בנוגע ל אי דיוקים או השמטות באתר זה ו/או תוכנו. אין תוכן, מידע או חומר המופיע באתר אשר צריך להיחשב מלא או מדויק, ואין להתייחס אליו ו/או להסתמך עליו, לכל מטרה או אמצעי, ככאלה.

לצורך סעיף זה, המונח " החברה" כולל  גם כל אחת מהחברות המסונפות שלנו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות בת,  הנכנס בנעליה, מוטבים ובעלי הרישיון.

הגבלת האחריות

על פי הקבוע בכל דין, אין לראות בנו כאחראים לכל הפסד או כל נזק, בין אם מכח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע מתוך שימושך באתר  או אי יכולתך להשתמש בו, לרבות וללא הגבלה, במקרה של אובדן ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים (גם אם לא היה ניתן לצפות אובדן כזה מראש, אלא התעורר במהלכם הרגיל של  הדברים), הנזק שנגרם  למחשבך, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.

לצורך סעיף זה, המונח " החברה" כולל  גם כל אחת מהחברות המסונפות שלנו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות בת,  הנכנס בנעליה, מוטבים ובעלי הרישיון.

שיפוי ופיצוי

בשימושך באתר הנך מסכים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, אשר יגרמו עקב הפרתך של כל הוראה  מתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנובעים מהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעמיד הגנתה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה והיא תהא זכאית ממך לשיפוי ופיצוי בגין הוצאות הגנתה. במקרה כזה, תהיה מחויב לספק לנו שיתוף פעולה בהתאם לנדרש באופן סביר על ידינו.

לצורך סעיף זה, המונח "החברה" כולל  גם כל אחת מהחברות המסונפות שלנו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות בת,  הנכנס בנעליה, מוטבים ובעלי הרישיון.

הדין החל ותחום השיפוט

תנאי השימוש ושימושך באתר זה כפוף לחוקים של מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה או פעולה שתנקט בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר תהא סמכות ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה כאמור והנך מביעה הסכמתך המפורשת והבלתי ניתנת לביטול לתניית שימוש ייחודית זאת. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה  לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

שונות

אם אחד מתנאים אל אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראות הבלתי תקפות או הבלתי אכיפות יוחרגו  מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול. אי אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה אינה תתפרש כויתור ואינה תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.